Резюмета на изнесени доклади от националните конференции по онкогинекология

Резюметата от националните конференции по онкогинекология се   публикуват в списание ОНКОЛОГИЯ.

    Списанието публикува статии в областта на онкологията. Авторите могат да изпращат статии на: conference@baog.bg