ПРОГРАМА

XXIII-та Национална конференция по онкогинекология

1 – 4 октомври 2020, Хотел “РИУ Правец”

 

Четвъртък 1.10.2020

10:00-18:00 Регистрация

18:30-18:40 Откриване на конференцията
Проф. Г. Чакалова

18:40-19:00 Уводна лекция: Онкогинекологични заболявания в ерата на COVID-19. Адаптирани препоръки на ESMO и ESGO за лечение.
Проф. Г. Чакалова

19:00-19:10 Лапароскопска първична хирургия при рак на яйчника – видеопрезентация.
Л.Танчев, В. Маринов

19:10-19:20 Гестационна трофобластна болест – принос с три клинични случая.
доц. Н. Хинкова, Пранджев, Матева, Г. Радински, проф. С. Томов, проф. Г. Горчев

20:00 Коктейл „Добре дошли“

 

 

 

 

 

Петък 2.10.2020

9:00-12:30 Обучителен теоретичен курс по колпоскопия за млади акушер-гинеколози.
Модератор: Проф. С. Ковачев
Секретар: И. Карагьозов

9:00-10:00 Съвременно колпоскопско изследване – история, номенклатура, алгоритми, нормални находки.
Проф. С. Ковачев

10:00-11:00 Абнормни находки- видове, диагностика, клинично поведение.
И. Карагьозов

11:00-11:15 Кафе пауза

11:15-11:45 Колпоскопска диагностика по време на бременност.
Х. Станков

11:45-12:30 Предложение на БАОГ за промяна в структурата на обучение по колпоскопия и деструктивно лечение на предраковите изменения на шийката, влагалището и вулвата.
И. Карагьозов, проф. С. Ковачев, С. Славов, доц. П. Костова

12:30-13:30 Сателитен симпозиъм на Рош
„Иновативни решения на Рош за скрининг и диагностика на цервикален карцином“.

Модератор: Проф. Г. Чакалова

Иновативни решения на Рош за скрининг, триаж и диагностика на цервикален карцином.
И. Карагьозов

Контрол и триаж на високорискови HPV генотипове при скрининг на цервикален карцином, за оптимално стратифициране на риска.
С. Бачурска

Избор на ДНК-базиран тест за HPV за дългосрочна безопасност при скрининг на цервикален карцином.
Проф. З. Кълвачев

13:30-14:50 Обедна почивка

14:50-15:50 Диагностични методи и прогностични фактори в онкогинекологията.
Модератор: Доц. Н. Василев
Секретар: С. Бачурска

ПЛЕНАРНА ЛЕКЦИЯ

Прогностични фактори в онкогинекологията.
Доц. Н. Василев

АВТОРСКИ ДОКЛАДИ

Интраоперативна консултация (гефрир) в гинекологична патология – индикации, методи, предизвикателства.
С. Бачурска

Място на хистероскопията в диагностиката и лечението на атипична полипоидна аденомиома.
Ал. Любенов, Д. Кипрова, Сл. Томов, Гр. Горчев

Проучване диагностичните и терапевтични възможности на електро-бримковата ексцизия на маточната шийка.
Св. Славов, Б. Славчев, С. Кедикова, Е. Тюфекчиева, Цв. Попова, Н. Петракиева

Хистологична класификация на рак на маточната шийка – информативност.
А. Йорданов, Ч. Цветков, Д.Стратева, Н. Янев,  В. Кирилова,  И. Илиев

15:50-16:30 Оперативно лечение на злокачествени тумори на вулва и влагалище.
Модератор: Проф. Я. Корновски
Секретар: А. Йорданов

ПЛЕНАРНА ЛЕКЦИЯ

Алторитъм за лечение на рак на влагалището.
Проф. Г. Чакалова, Проф. Я. Корновски, Проф. С. Ковачев, Доц. П. Костова, И. Карагьозов Проф. И. Михайлова, Проф. Г. Куртева

АВТОРСКИ ДОКЛАДИ

Случай на бързо рецидивиращ тумор на вулвата.
Проф. Г. Чакалова

Карцином на вулвата – II стадий по FIGO- широка локална ексцизия, резекция на уретра и възстановяване на дефекта- наша модификация.
Проф. Я. Корновски, С. Стоилов, Н. Дончев, Й. Иванова, С. Костов, С. Славчев, Е. Трендафилова

16:30-17:40 САТЕЛИТЕН СИМПОЗИУМ НА MSD

Поведение при лечение на рак на маточната шийка с имунотерапия.
Проф. Г. Чакалова

Първичната профилактика на цервикалния карцином – от практиката към политическата воля за промяна.
И. Карагьозов

17:40-17:50 Кафе пауза

17:50-18:50 Рeдки случаи на тумори в онкогинекологията.
Модератор: Доц. В. Иванова
Секретар: Д. Методиев

ПЛЕНАРНА ЛЕКЦИЯ
Стратифицирана муцин-продуцираща интраепителиална лезия на маточната шийка.
Доц. В. Иванова, Д. Методиев

АВТОРСКИ ДОКЛАДИ
Случай на сарком на матката и рак на апендикса – СПТМ.
Проф. Г. Чакалова, Е. Ангелова

Анастомозиращ хемангиом на яйчника: представяне на два случая и преглед на литературата.
Д. Методиев, В. Иванова, Я. Корновски, Е. Исмаил, Б. Омайникова, Ц. Бошнакова

Инвазивен стратифициран муцин-продуциращ карцином на маточната шийка: представяне на случай и преглед на литературата.
Д. Методиев, В. Иванова

Грануларноклетъчен тумор на пикочния мехур. Случай от практиката.
И. Карагьозов, Б. Попова, С. Оручева, И. Крумов


18:50-19:20 Сателитен Симпозиум на Gedeon Richter
„Dienogest – предизвикателствата на един прогестин“.
Г. Коларов
„Papilocare – нова възможност в превенцията и лечението на HPV-зависими цервикални лезии“.
Проф. С. Ковачев

 19:20-19:30 Доклад на фирма Ведра Интернешънъл „Плавен преход в менопаузата дори за жени с онкологични заболявания“.

Събота 3.10.2020

9:00-10:30 Подобряване на лечебните резултати и спешни състояния в онкогинекологията.
Модератор: Проф. Я. Корновски
Секретар: Доц. Й. Ямакова

ПЛЕНАРНИ ЛЕКЦИИ
Ускорено възстановяване след операция- ERAS (Enhanced Recovery After Surgery)-концепция, основни принципи и елементи на протокола в оперативната гинекология.

Проф. Я. Корновски, Й. Иванова

Венозен тромбемболизъм при пациенти с ендометриален карцином.
Доц. Й. Ямакова, Н. Куртелова, Р. Петков

АВТОРСКИ ДОКЛАДИ

ERAS (Enhanced recovery after surgery) системата и нейното прилагане (одит) при отворена гинекологична хирургия – първи резултати от наше проспективно проучване.
Й. Иванова, Я. Корновски

Спешни състояния в онкогинекологията.
Р. Велев, А. Начева

Матереген – високо технологичен бариерен гел за превенция срещу адхезии при интраутеринни хирургични интервенции. (МЛД Трейдинг)
Д. Георгиев

Профилактично и терапевтично приложение на Силаут в гинекологията. (Naturpharma Bulgaria Ltd)
А. Йорданов

Психично функциониране при пациенти с онкологично заболяване.
А. Милушева

10:30-10.40 Кафе пауза

10:40-11:30 Оперативно лечение на злокачествени тумори на маточната шийка.
Модератор: Проф. Гр. Горчев
Секретар: С. Славов

ПЛЕНАРНА ЛЕКЦИЯ

Сентинелна лимфна биопсия с индоцианин-грийн при пациентки с цервикален рак и роботизирана хирургия.
Проф. Гр. Горчев, Проф. Сл. Томов

АВТОРСКИ ДОКЛАДИ

Скалпелна конизация при бременност II триместър и карцином на шийката –принос с един случай.
Проф. Я. Корновски, С. Стоилов, П. Добрев, Й. Иванова, Е. Трендафилова, С. Костов, С. Славчев

Лезия на проксимален уретер след радикална хистеректомия с пара-аортална лимфна дисекция- диагностични затруднения и проблеми на хирургичното лечение.
И. Карагьозов, проф. Сл. Томов, Б. Попова, С. Оручева, И. Крумов

11:30-12:30 Сателитен симпозиум на Astra Zeneca „Трансформация в лечението на авансирал овариален карцином“
Хирургично лечение при авансирал овариален карцином – съвременни аспекти.
Проф. Г. Чакалова

Ролята на поддържаща терапия в лечението на авансирал овариален карцином. Ще се промени ли терапевтичния стандарт?
Ж. Арабаджиев

12:30-14:30 Обедна почивка

14:30-15:45 Оперативно лечение на злокачествени тумори на тялото на матката.
Модератор: Проф. С. Томов
Секретар: Д. Методиев

ПЛЕНАРНА ЛЕКЦИЯ

Роботизирана лимфна дисекция с индоцианин-грийн при пациентки с енодметриален карцином – предизвикателства и перспективи.
Проф. Сл. Томов, Проф. Гр. Горчев

Редки тумори на матката – класификация, диагноза, епидемиология, лечение.
Проф. Я. Корновски, В. Иванова, Д. Методиев, Й. Иванова

АВТОРСКИ ДОКЛАДИ

Честота, лимфно и локално разпространение на серозен ендометриален карцином – ретроспективно изследване.
Проф. С. Ковачев, Стойчева А, Гицова С, Гановска А, Николова В.

Забавена операция за метастази в ЛВ при карцином на ендометриума.
Проф. Г. Чакалова, П. Костова, Р. Стоянов

Метастаза в пъпа като първи симптом на карцином на ендометриума.
Проф. Г. Чакалова, В. Меламед, Р. Стоянов

15:45-16:00 Кафе пауза

16:00-17:00 Общо събрание на Българската асоциация по онкогинекология.

17:00-18:00 Оперативно лечение на злокачествени тумори на яйчника.
Модератор: Проф. Г. Чакалова
Секретар: К. Недялков

ПЛЕНАРНА ЛЕКЦИЯ

Мястото на хирурга в оперативното лечение на онкогинекологични заболявания.
Проф. П. Куртев

Алгоритъм на ESGO-SIOPE за лечение на неепителни злокачествени тумори на яйчника при млади жени.
Проф. Г. Чакалова

АВТОРСКИ ДОКЛАДИ

Диагностични затруднения на овариален карцином при пациентки с чернодробна недостатъчност – литературен обзор с принос на два клинични случая.
А. Гановска, С. Ковачев

Рядък случай на карциносарком на яйчник с масивно лимфогенно метастазиране.
Я. Корновски, С. Костов, С. Стоилов, Й. Иванова, С. Славчев, Е. Трендафилова, Д. Дженков

18:00-18:50 Лекарствена терапия и лъчелечение на туморите на женските полови органи.
Модератори: Проф. Г. Куртева, Проф. И. Михайлова

ПЛЕНАРНИ ЛЕКЦИИ

Новости в лекарствената терапия на онкогинекологичните заболявания.
Проф. Г. Куртева

Мястото на лъчелечението при лечението на гинекологични тумори. Съвременен стандарт.
Проф. И. Михайлова

АВТОРСКИ ДОКЛАДИ

Какво е мястото на предоперативната лъчетерапия при рака на шийката на матката в България?
Ч. Цветков, А. Йорданов, Д. Стратева, Н. Янев, В. Кирилова, И. Илиев

18:50-19:00 Закриване на 23-та Национална конференция по онкогинекология.

19:30 Гала Вечеря

 

 

Неделя 4.10.2020

11:00-12.00 Освобождаване на стаите и отпътуване