Изисквания към резюметата на доклади и постери:

Авторските доклади (с времетраене до 10 min) и постерите ще бъдат групирани в съответни подтеми.

Темите и резюметата на докладите, моля да бъдат изпратени нa e-mail: galiacha@abv.bg.

Краен срок за изпращане – 15.09.19 г.

Всички презентации (доклади) да бъдат в MS PowerPoint формат за Windows, без външни линкове. Финалното представяне на докладите става на място по време на регистрацията.

Резюметата трябва да включват:

  • Име и фамилия на всички автори
  • Месторабота на авторите
  • Заглавие, което да е достатъчно информативно
  • Вид на материала (доклад/постер)
  • Кратко описание (до 1 200 знака) на целта, материала, методите и резултатите на разработката

Авторът (първият автор) ще бъде уведомен дали заявката му е приета в срок до 1

седмица след изпращане на заявката. Уведомителното писмо ще бъде изпращано до

интернет-адреса, откъдето е подадена заявката.

 

Резюмета се приемат само във вид на файлове MS Word за Windows.