Изисквания към резюметата на доклади и постери:

Авторските доклади (с времетраене до 10 min) и постерите ще бъдат групирани в
съответни подтеми.
Темите и резюметата на докладите, моля да бъдат изпратени на e-mail:
galiacha@abv.bg.

Краен срок за изпращане - 20.08.16 г.

 

Всички презентации (доклади) да бъдат в MS PowerPoint формат за Windows, без външни линкове. Финалното предсотавяне на докладите става на място по време на регистрацията.

 

Резюметата трябва да включват:

Име и фамилия на всички автори

Месторабота на авторите

Заглавие, което да е достатъчно информативно

Вид на материала (доклад/постер)

Кратко описание (до 1 200 знака) на целта, материала, методите и резултатите на

разработката

Авторът (първият автор) ще бъде уведомен дали заявката му е приета в срок до 1

седмица след изпращане на заявката. Уведомителното писмо ще бъде изпращано до

интернет-адреса, откъдето е подадена заявката.

 

Резюмета се приемат само във вид на файлове MS Word за Windows.